Bransjenorm om retningslinjer ved reparasjon av kjøretøy med omfattende skader

Bransjestyre risiko og skade (BRS) vedtok i møte den 07.12.2017 en bransjenorm om retningslinjer. Bransjenormen handler om reparasjon av kjøretøy med omfattende skader med virkning fra 01.01.2018.

Att: Ansvarlig for motorvognforsikring. 

Bransjenormen er igjen et resultat av at myndighetene har forskriftsfestet krav om dokumentasjon ved reparasjon av kjøretøy med omfattende skader, som alle verksteder må oppfylle.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NBF, BIL, Statens vegvesen og Finans Norge har laget et såkalt standarddokument. Kravene i dette dokumentet vil bli å finne i samarbeidsavtalene som inngås mellom forsikringsselskapene og bilskadeverkstedene.

I praksis betyr dette at bil- og bilskadeverksteder som inngår nye samarbeidsavtaler med forsikringsselskap, eller som reforhandler eksisterende avtaler, må bruke egenerklæringen når verkstedene reparerer biler med omfattende skade.

Det er redegjort nærmere om saken i følgende vedlegg:

Det er viktig at de som mottar rundskrivet så raskt som mulig melder tilbake at de slutter seg til den nye bransjenormen. Tilbakemelding kan gis elektronisk til arne.solum@finansnorge.no